تبلیغات
nasimerahi - تأثیر عوامل اجتماعی بر گرایش افراد به اعتیاد ، سرقت و روسپیگری (1)

تأثیر عوامل اجتماعی بر گرایش افراد به اعتیاد ، سرقت و روسپیگری (1)

پنجشنبه 1 تیر 1391 12:30 ب.ظنویسنده : مریم بهشتی

 

تأثیر عوامل اجتماعی بر گرایش افراد به اعتیاد ، سرقت و روسپیگری (1)


 

نویسنده : سید حمیدرضا علوی *
 

چکیده
 

این تحقیق با هدف شناسایی و بررسی تاثیر عوامل اجتماعی در گرایش افراد به اعتیاد ، سرقت و روسپیگری در شهر کرمان صورت گرفته است . روش انجام تحقیق از نوع ملی مقایسه ای بوده و جامعه آماری آن ، افراد عادی و با سابقه اعتیاد ، سرقت و روسپیگری در زندان کرمان می باشد . ابزار جمع آوری داده ها ، پرسش نامه بوده است . تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آزمون کای دو (h2) و رگرسیون لجستیک از طریق نرم افزار spss صورت گرفته است . نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل اجتماعی بر اعتیاد ، سرقت و روسپیگری تاثیر دارد .
کلید واژه ها : عوامل اجتماعی اعتیاد ، سرقت ، روسپیگری

پیش درآمد
 

هر گونه رفتاری که با چشمداشت های جامعه یا گروه معینی در داخل جامعه سازگار نباشد ، « انحراف » نامیده می شود . انحراف به دوری جستن از هنجارها اطلاق می شود و زمانی رخ می دهد که یک فرد یا یک گروه معیارها و هنجارهای مقبول جامعه را رعایت نکند . ما معمولا انحراف را به رفتاری منفی مانند بزهکاری یا جنون اطلاق می کنیم . ولی فردی که معیارهای جامعه را نادیده می گیرد و یا زیر پا می گذارد ، نیز به همین سان فردی منحرف است . رفتار و کنش های انحراف آمیز را هنجارهای اجتماعی حاکم بر یک فرهنگ مشخص می سازند .(1)
انواع آسیب های اجتماعی عبارتند از : سرقت ، روسپیگری و انحرافات جنسی ، اعتیاد به مواد مخدر ، طلاق یا از هم گسیختگی خانواده و خودکشی . (2)
کوئن (3) نمونه های انحراف در فرهنگ ایران را چنین معرفی می کند : آدمکشی ، تجاوز به عنف ، دزدی ، همجنس بازی ، اعتیاد به مواد مخدر فحشاء .
ستوده (1376) در بحث از علل کجروی های اجتماعی و سه گونه نظریه و تبیین را مطرح می سازد :(4)
1. تبیین زیست شناختی کجروی های اجتماعی 2. تبیین روان شناختی کجروی های اجتماعی 3. تبیین جامعه شناختی کجروی های اجتماعی . نویسنده فوق در مورد سه تبیین فوق ، اینگونه اظهار نظر می کند : برخی از آسیب شناسان اجتماعی بر این باورند که عوامل زیست شناختی مانند نقص جسمانی و وضعیت خاص ژنتیکی را باید علت کجروی اجتماعی دانست . بسیاری از روان شناسان و روانکاوان علل رفتارهای انحرافی را بر حسب شخصیت فرد کجرو توجیه و تبیین می کنند و بر این باورند که برخی از گونه های شخصیت ، بیشتر از گونه های دیگر گرایش به تبهکاری و ارتکاب جرم دارند . جامعه شناسان ریشه بسیاری از کجروی های اجتماعی را در محیط و شرایط اجتماعی جستجو می کنند و علل زیرساز بسیاری از آنها را در خود جامعه می دانند .
سلیمی و داوری (1380) در مورد علل کجروی ، از نگرش زیستی و روانی ، نگرش های جامعه شناختی و نگرش روانشناختی اجتماعی سخن می گویند . آنان در مورد نگرش های روان شناختی اجتماعی کجروی معتقدند : تبیین های روان شناختی اجتماعی ، پدیده های انسانی و اجتماعی را بر حسب ابعاد کنش متقابل موجود در درون موقعیت های اجتماعی تبیین می کند . و به همین نحو ، ماهیت این دست پدیده ها را نیز چیزی فراتر از ابعاد همین کنش متقابل نمی داند ، و کجروی را پدیده ای می داند که در خلال فرآیندهای کنش متقابل اجتماعی ، فرا گرفته می شود . این فراگیری نیز ناشی از فرآیندهایی مانند یادگیری شرطی ، تقویت ، مشاهده و الگو سازی و همچنین بر چسب اجتماعی است . (5)
اکبری (1381) علل بزهکاری را این گونه بیان می کند : 1. عوامل طبیعی و جغرافیایی 2. عوامل اجتماعی 3. عوامل اجتماعی ثانوی (مطبوعات ، رادیو ، تلویزیون ، سینما و الکل) 4. عوامل اقتصادی 5. مهاجرت 6. عوامل خانوادگی (تبعیض ، خشونت ، لوس کردن و توجه بیش از حد والدین ، سن والدین ، عقب ماندگی خانوادگی ، از دست دادن والدین ، عدم حضور والدین در خانواده ، انحراف والدین ، بی سوادی ، بازداشتگاه ، تعداد افراد خانواده) 7. عوامل سیاسی 8. ارزش های تربیت خانواده .(6)
وی ، عواملی را که موجب سرقت کودکان و نوجوانان می شود بدین ترتیب بیان می کند : الف . عوامل روانی - عاطفی (فقر عاطفی ، ناکامی ، حساسیت ، تجربه های دوران کودکی ، احساس ناامنی ، پرخاشگری ، خودنمایی) و ب . عوامل اجتماعی - اقتصادی (فقر اقتصادی ، فقر فرهنگی ، نابرابری اجتماعی ، ناکامی ، زندگی در محله های جرم خیز ، خانواده های گسسته ، معاشرت با دوستان و همسالان ، بیکاری ، عدم تخصص ، مهاجرت) .(7)به اعتقاد کلارک (1987) بروز جرم بستگی به 1) محیط اولیه و تربیت شخص ، 2) وضعیت اجتماعی - اقتصادی فرد 3) شرایط موجود زندگی شخص ، 4) بحران ها و اتفافات زندگی فرد ، 5) عوامل شخصی و 6) عوامل موقعیتی دارد . 8
اکبری عوامل اعتیاد به مواد مخدر را در شش دسته « اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، روانی و طبیعی » تقسیم بندی می کند . (9)
کریم پور (1364) عوامل موثر در اعتیاد را به صورت زیر طبقه بندی می نماید :
1. علل نژادی ، توارثی و بیولوژیکی 2. علل جسمی 3.علل روانی 4. علل اجتماعی 5. علل فرهنگی 6. علل خانوادگی7 . علل شغلی 8 . علل اقتصادی 9. علل وجود سابقه اعتیادهای قبلی .
کارگر (1379) ، عوامل موثر در اعتیاد را این گونه مطرح و طبقه بندی می کند :
1. عوامل فردی شامل وراثت ، ارضای حس کنجکاوی ، لذت طلبی و هوسرانی ، فرار از موقعیت ناخوشایند ، عدم آگاهی نسبت به عواقب خطرناک اعتیاد ، اضطراب ، افسردگی و احساس پوچی ، غفلت جوانی ، تجرد و تاهل ، عشق خود بزرگ جلوه دهی ، ضعف ایمان مذهبی ، سود طلبی
2. عوامل اجتماعی و خانوادگی شامل معاشرت با دوستان ناباب ، مهاجرت از روستا به شهر ، ماشیننیزم ، از بین رفتن قبح و زشتی اعتیاد ، سابقه اعتیاد در خانواده ، آشفتگی و نابسامانانی خانواده
3. عوامل اقتصادی شامل استعمارگران برای آلوده کردن نسل جوان و تسلط بر آنان .
کرباسی و وکیلیان (1377) در مورد علت های اعتیاد نوجوانان و جوانان معتقدند که صاحبنظران با استفاده از نظریه های مختلف چون (1) نظریه بیولوژیکی ، فیزیولوژیکی - (2) نظریه روان پویایی ، (3) نظریه یادگیری رفتاری - اجتماعی و (4) دیدگاه شناختی علل اعتیاد ، را مطرح ساخته اند .
گیل و چیمن (1989) که علت ارتکاب عمل بزهکارانه این است که فرد احساس پیوند قوی با جامعه را ندارد . (10) ستوده (1376) ، مهم ترین عوامل موثر در کجروی های اجتماعی را خانواده ، مدرسه ، گروه همسالان و وسایل ارتباطی جمعی معرفی می کند .(11) سلیمی و داوری بر این نکته تاکید می ورزند که میزان بزه دیدگی بر حسب تغییر متغیرهای جمعیتی - اجتماعی تنوع می پذیرد .(12)
دقت در مجموعه نظریات مذکور بیانگر این است که می توان « عوامل اجتماعی » را یکی از عوامل موثر بر انواع بزهکاریها و انحرافات قلمداد نمود و از این منظر ، به بحث ، بررسی و پژوهش پرداخت هر کدام از مولفه های تشکیل دهنده عوامل اجتماعی را مورد تحقیق و تفحص قرار دارد .
کوئن در مورد تبیین های جامعه شناختی انحراف می نویسد که :(13)
جامعه شناسان در تبیین علت های رفتار انحراف آمیز بر حسب اجتماعی شدن ناقص ، رهیافت های گوناگونی را در پیش گرفته اند . برابر با یکی از این رهیافتها ، فردی که درست اجتماعی نشده است ، هنجارهای فرهنگی را در شخصیت خود عجین نمی سازد ، و برای همین نمی تواند میان رفتار شایسته و رفتار ناشایسته تمایز گذارد . بنابر رهیافت دوم ، فرد منحرف نخست باید منحرف شدن را یاد بگیرد . جامعه شناسان معتقدند که بسیاری از صورت های رفتار انحراف آمیز از شخصی به شخص دیگر انتقال می یابند . این فراگرد آموزشی نیز همان مکانیسم های فراگردهای آموزشی دیگر را دارد . رهیافت سوم ، انحراف را نتیجه نارسائی های موجود در یک فرهنگ و ساختار اجتماعی یک جامعه می داند . هر جامعه نه تنها هدف های فرهنگی تجویز شده ای دارد ، هر گاه این وسایل در دسترس کسی گذاشته نشود ، احتمالاً شخص به رفتار انحراف آمیز دست می زند .
ادوین . اچ ساترلند نظریه ای را در این زمینه مطرح ساخته است که با رهیافت دوم همسان است . ساترلند می گوید : برای آن که شخصی تبهکار گردد ، نخست باید بگیرد که چگونه تبهکار شود . وی سپس ادامه می دهد که این یادگیری در نتیجه کنش متقابل اجتماعی فرد با دیگران حاصل می شود . بیشتر افراد یا گروه های غیر منحرف . ساترلند ارتباط متقابل با این گروه ها را بر حسب بسامد ، اولویت ، دوام و شدت اندازه گیری کرد . هر چه سطح تماس فرد با افراد یا گروه های منحرف برحسب این چهار متغییر بالاتر باشد ، احتمال رفتار انحراف آمیز شخص نیز بیشتر می شود. برعکس ، اگر سطح تماس فرد با افراد یا گروه های غیر منحرف ، باز هم برحسب این چهار متغیر ، بیشتر باشد ، احتمال رفتار غیر انحراف آمیز شخص نیز بیشتر می شود .
از سوی دیگر ، تاثیر گروه همسالان در دوره بلوغ به اوج می رسد ؛ یعنی دوره ای که این گروه سنی طبق سلیقه ها ، نحوه پوشش ، اصطلاحات ، نهادها ، ارزش ها و قهرمانان خود آماده شکل بخشیدن به یک خرده فرهنگ متمایز می باشد ، گروه همسالان از طریق اعطای پاداش یا انتقاد و تحریم ، در قبال همنوایی یا ناهمنوایی اعضا با هنجارهای گروه ، تاثیر بسیار نیرومندی را بر رفتار و شخصیت اجتماعی آنان اعمال می کنند .(14)
سلیمی و داوری در مورد نقش همنشینان بزهکار می گویند .(15)
احتمال بزهدیدگی افرادی که رابطه ء شخصی ، اجتماعی یا شغلی نزدیکی با بزهکاران و مجرمان بالقوه دارند ، بیش از افرادی است که این ارتباط را ندارند . احتمال کنش متقابل اجتماعی افرادی که در ویژگی های جمعیتی - اجتماعی با مجرمان بالقوه اشتراک دارند ، با این دسته از مجرومان بیشتر است . همین امر نیز سب می شود که احتمال بزهدیدگی این افراد ، به دست آن مجرمان ، فزونی یابد .
کر ، نلسون و لامبرت(16) بیان می کند نوجوانان تعداد زیادی ا ز موادی را که استعمال می کنند ، از دوستان و همسالان خود به دست می آورند . در گروه های نزدیک ، به نظیر دسته ها و خوابگاه ها ، مصرف مواد مخدر به مراتب بیشتر از کل جمعیت دانش آموزان در یک سن مخصوص می باشد . عوامل اجتماعی اولیه ای که از سوی انجمن ملی معتادان (1983) ، به عنوان فشار گروه بر نوجوانان عنوان شده اند ، عبارتند از : رقابت ، فرار و فشار . افرادی مانند لویت 17 و دیگران ، (1984) این مطلب را به صورت قوی تری عنوان کرده اند : استعمال و مصرف مواد از هر نوع ، مستقیماً با برخوردهای گروهی با دوستان ، در رابطه است . در گروه های بزرگتر ، چنین الگویی به موقعیت های اجتماعی ، فرهنگی وابسته است . که در مناطق انبوه شهری ، مصرف کنندگان و غیر مصرف کنندگان مواد ممکن است به عنوان دوستانی آزاد مخلوط باشند ، بدن اینکه عادات خود را به دیگران انتقال دهند . از آنجا که نوجوانان در حالت گروهی انگیزه های کنترل کمتری دارند ، استعمال مواد ممکن است به رفتارهای ضد اجتماعی و رفتاری های خطرناک (مانند پرخاشگری ، پز دادن های خطرناک ، دزدی ، و بازی های جنسی) منجر شود . بدیهی است که چنین رفتارهایی تنش ، افسردگی و از خود بیگانگی بیشتری را به وجود می آورند .
بر این اساس ، می توان گفت : با اینکه مدرسه تاثیر اساسی در رشد شخصیت نوجوانان بازی می کنند ، اما گاه مشاهده می گردد که خوب محیط مدرسه و آموزشگاه جرم زا بوده و شرایط مناسب را برای ارتکاب جرم فراهم می کند . در کشور فرانسه تعداد بزهکاری در محیط کار و مدرسه در سال 1959 ، 50/90 درصد جرایم را تشکیل می داده است . طبق بررسی هایی که برای اولین بار در تهران از سال 48 تا 52 در کانون اصلاح و تربیت انجام گرفت نیز تعداد مرتکبین تقریباً در همین حدود بوده است .(18)
اگر چه تاثیر گروه همسالان در تصمیمات نوجوانان و جوانان مبنی بر استفاده از مواد مخدر مهم است ، اما کسانی که دارای احساس بالای شایستگی و اثر بخشی در خود می باشند ، کمتر بوسیله همسالان خود تحت تاثیر قرار می گیرند . (19) انحرافاتی که عمدتاً جنبه ژنتیکی دارند و از سنین قبل از نوجوانی - یعنی از دوران کودکی - خود را به اشکال گوناگون نشان می دهند ، عموماً در دوران بزرگسالی هم ادامه می یابند . معمولاً افراد مبتلا به چنین انحرافاتی ، در گروه همسالان خود هم حالتی خصمانه دارند . چنین امری چهره ای نامحبوب در بین همسالان از آنان می سازد . همچنین موجب ایجاد مشکلاتی برای آنان در مدرسه می گردد . چنین منحرفینی معمولاً مربوط به خانواده های غیر سازمان یافته با والدینی بی توجه و خصومت آمیز می باشند .(20)
نوع دوم انحرافات ، که معمولاً همزمان با شروع سن نوجوانی آغاز می گردند ، عمدتاً جنبه محیطی دارند . یعنی کسانی که تحت تاثیر محیطی شکل می گیرند و ایجاد می شوند. چنین منحرفینی هنجارها و استانداردهای جامعه را فرا گرفته اند از این رو ، به مراتب بهتر از منحرفین گروه اول اجتماعی شده و یا از جامعه پذیری برخوردار گردیده اند . داشتن گروه همسالان برای این دسته امری ضروری است .(21) این افراد نیاز دارند که در بین همسالان خود از محبوبیت برخوردار باشند . معمولاً فعالیت های انحرافی آنان در بین گروه همسالان رخ می دهد . از این رو ، چنین کجرفتاری هایی اغلب با میزان فشار گروهی اعمال شده مطابقت دارند . چنین نوجوانانی مربوط به خانواده هایی هستند که والدینشان به دقت از آنان مراقبت نمی کنند . چنین رابطه ای فرزند را در معرض پذیرش فشار گروه همسالان آسیب پذیرتر می سازد .(22)
گروه های فرعی که از پذیرش اجتماعی نسبت به هم برخوردار گردیده اند ، می تواند . مشتمل بر نوجوانان و جوانانی باشد . که با یک گروه فرعی منحرف مرتبط هستند و ارزش های آن گروه فرعی را پذیرفته اند . چنین طبقه ای ممکن است دارای چنین خصوصیاتی باشد : 1. دارای رفقا و شرکائی هستند . 2. با همراهی و مشارکت دیگران دست به سرقت می زنند . 3. به یک دسته و جمعیت خاص تعلق دارند . 4. از منزل و مدرسه فرار می کنند . افراد متعلق به چنین گروه هایی ، کمترین مشکل را در ارتباط با همسالان و هم گروه های خود دارند .(23)
مصرف دارو و مواد غیر مجاز نیز عموماً مرتبط با چنین دسته ها و گروه هایی است . بسیاری از افراد آن گروه ها ، با خرید و فروش چنین داروها و مواد سایر فعالیت های خود را ادامه می دهند . (24) فشار گروهی ، یکی از دلائل مصرف داروهای غیر مجاز توسط نوجوانان است . مصرف چنین داروهایی عمدتاً در نوجوانان دیده می شود . آنان به چندین علت دست به چنین مصرفی می زنند .
مارکویتز(25)(2003) نیز اظهار می دارد ، نوجوانانی که چنین داروهایی را مصرف می کنند ، بیشتر محتمل است که دوستانی داشته باشند که آنان نیز از چنین داروهایی مصرف نمایند ؛ زیرا اولاً ، تحت تاثیر دوستان خود قرار می گیرند و ثانیاً ، ممکن است بوسیله مصرف داروی غیر مجاز خود گروه مشابه خود را پیدا کنند .(26) از این رو ، به اعتقاد وار (1993) دوستان بیشترین نقش را در انحراف و کجرفتاری ایفا می کنند . و بار تولاس(27)(1993) نیز گروه های منفی و منحرف همسالان را به عنوان سوء مصرف مواد و تعارض در خانواده ، یکی از پیش بینی کننده های انحراف نوجوانان معرفی می کند . دمبو(28)، شمیدلر(29)ویلیام(30)و تکه (31)(1992) ارتباطات بین همسالان را از جمله عوامل سوق دهنده نوجوانان به سوی مصرف ماری جوانا معرفی می کند . بنابراین ؛ بیهوده نیست که هانی (32) و زیمبارد(33)(1998) بیان می کنند که حتی افراد خوب هم ممکن است تحت تاثیر نیروها و فشارهای موقعیتی ، واکنش های کجرفتارانه از خود نشان دهند.
منبع:نشریه اسلام و پژوهش های تربیتی شماره 4


آخرین ویرایش: - -

 
سه شنبه 8 مرداد 1398 12:30 ق.ظ

Very good forum posts, Thanks.
northwestpharmacy canadian pharcharmy online pharmacy canada best legitimate canadian mail order pharmacies canadian pharmaceuticals nafta discount canadian pharmacies canada medication prices canadian medications by mail canadian drug canadian discount pharmacies in ocala fl
شنبه 1 تیر 1398 11:57 ب.ظ

Good advice. Appreciate it!
generic cialis pro cialis price thailand only best offers cialis use cialis side effects price cialis best cialis 5 effetti collaterali prescription doctor cialis cialis italia gratis cialis pas cher paris when can i take another cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:45 ق.ظ

Thank you! Numerous tips!

estudios de cialis genricos ou trouver cialis sur le net low cost cialis 20mg cialis 100mg suppliers low cost cialis 20mg cialis name brand cheap only here cialis pills cialis name brand cheap prix cialis once a da cialis generico milano
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:46 ق.ظ

Regards, Excellent information!
cialis ahumada cialis savings card generic for cialis viagra cialis levitra where do you buy cialis generic low dose cialis side effects for cialis cialis sicuro in linea price cialis best cialis taglich
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:22 ب.ظ

Thanks! A lot of data.

cialis sicuro in linea cialis ahumada estudios de cialis genricos buy cialis uk no prescription we recommend cialis best buy wow cialis tadalafil 100mg buy cialis online nz cialis coupons fast cialis online cialis uk
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:21 ب.ظ

Fantastic posts. Many thanks.
best generic drugs cialis tadalafil 10 mg female cialis no prescription cialis 30 day trial coupon buy generic cialis cialis super kamagra click here to buy cialis if a woman takes a mans cialis compare prices cialis uk cialis for bph
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:43 ق.ظ

Many thanks! I enjoy it.
cialis generico enter site natural cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis 100mg suppliers 40 mg cialis what if i take when will generic cialis be available cialis ahumada buy original cialis cialis tadalafil online generic low dose cialis
جمعه 24 خرداد 1398 08:30 ق.ظ

You said it very well..
preis cialis 20mg schweiz cilas recommended site cialis kanada only now cialis for sale in us cialis online holland cialis efficacit does cialis cause gout viagra or cialis generic cialis review uk precios cialis peru
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:37 ق.ظ

You said it very well.!
fast cialis online 5 mg cialis coupon printable cialis 05 link for you cialis price cialis 5 mg schweiz cialis online napol purchase once a day cialis dosagem ideal cialis cialis lowest price india cialis 100mg cost
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:39 ب.ظ

Good material, Regards!
cialis 5 mg schweiz cialis rezeptfrei cialis dosage amounts cialis prices walgreens price for cialis cialis generic tadalafil buy i recommend cialis generico cialis tablets australia cialis prezzo di mercato cialis from canada
شنبه 18 خرداد 1398 11:11 ق.ظ

Keep on working, great job!
جمعه 17 خرداد 1398 07:38 ب.ظ

With thanks, Quite a lot of material!

cialis patentablauf in deutschland are there generic cialis cialis free trial cialis kaufen bankberweisung prix cialis once a da low dose cialis blood pressure cialis daily ou acheter du cialis pas cher cialis daily tadalafil 5mg
چهارشنبه 21 فروردین 1398 03:26 ب.ظ

You actually suggested this fantastically.
cialis from canada pharmacy times online pharmacies mexico buy vistagra usa canadian drugstore trusted pharmacy canada online pharmacies buy vistagra usa canadian online pharmacies legal canadian pharmaceuticals reviews
جمعه 16 آذر 1397 12:54 ق.ظ

Awesome facts. Cheers.
cialis coupon buy cialis uk no prescription usa cialis online cialis generico online cialis 5 mg scheda tecnica cialis dose 30mg cialis pas cher paris we choice free trial of cialis cialis venta a domicilio 5 mg cialis pharmacie en ligne
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:24 ق.ظ

Appreciate it, An abundance of tips.

miglior cialis generico walgreens price for cialis cialis generico online cialis e hiv cialis baratos compran uk buying brand cialis online cialis soft tabs for sale cialis e hiv buy cialis online cheapest tadalafil generic
سه شنبه 13 آذر 1397 11:58 ب.ظ

Superb postings. With thanks.
cialis tablets australia cialis sale online tadalafil acquistare cialis internet cialis lowest price how to purchase cialis on line cialis sicuro in linea fast cialis online cialis great britain miglior cialis generico
یکشنبه 11 آذر 1397 12:02 ب.ظ

Nicely expressed certainly. .
cialis bula cialis generico en mexico cialis australia org cialis efficacit cialis super acti cialis therapie cialis et insomni precios cialis peru buying brand cialis online cialis 30 day sample
یکشنبه 11 آذر 1397 01:02 ق.ظ

You stated that well.
we choice free trial of cialis canada discount drugs cialis we recommend cialis best buy miglior cialis generico cialis daily reviews buy cheap cialis in uk cialis tablets generic cialis pro the best choice cialis woman buy cialis online cheapest
شنبه 10 آذر 1397 12:34 ق.ظ

Appreciate it! Ample knowledge.

look here cialis cheap canada tesco price cialis cialis without a doctor's prescription cialis manufacturer coupon cialis generico online cost of cialis per pill cialis 05 wow cialis tadalafil 100mg generic cialis 20mg tablets cialis generique
جمعه 9 آذر 1397 01:05 ب.ظ

Wow all kinds of superb advice!
cialis efficacit warnings for cialis cialis super acti only now cialis for sale in us cialis 20 mg how does cialis work generic cialis 20mg uk cialis free trial tadalafil 20mg click now buy cialis brand
جمعه 9 آذر 1397 01:28 ق.ظ

Regards! Lots of forum posts.

cialis en mexico precio cialis great britain cialis mit grapefruitsaft safe site to buy cialis online cialis e hiv cialis billig deutschland cialis online ou trouver cialis sur le net acquistare cialis internet look here cialis order on line
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:07 ب.ظ

This is nicely expressed! !
buy cialis uk no prescription cialis generika in deutschland kaufen cialis great britain cialis bula cialis sale online price cialis per pill cipla cialis online where cheapest cialis generic cialis tadalafil how do cialis pills work
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:49 ق.ظ

Regards, I appreciate this.
buy generic cialis cialis daily price cialis per pill no prescription cialis cheap cialis with 2 days delivery price cialis best venta cialis en espaa cialis prezzo di mercato cialis 10 doctissimo the best choice cialis woman
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:21 ب.ظ

Truly all kinds of very good information!
are there generic cialis enter site very cheap cialis acheter du cialis a geneve generic cialis at walmart cialis side effects dangers we choice cialis uk cialis tadalafil il cialis quanto costa cialis tablets female cialis no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:24 ق.ظ

You said it very well.!
cialis 5 mg para diabeticos cialis et insomni cialis farmacias guadalajara cialis baratos compran uk click here take cialis cuanto cuesta cialis yaho click now cialis from canada cialis name brand cheap cialis patentablauf in deutschland cialis australian price
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:37 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
buy levitra 10mg cheap 20mg levitra levitra levitra prices levitra 20 mg vardenafil levitra buy levitra 20 mg levitra 10 mg kopen buy levitra generic
سه شنبه 10 مهر 1397 04:05 ق.ظ

Truly a lot of beneficial material!
cialis taglich no prescription cialis cheap low cost cialis 20mg 40 mg cialis what if i take cialis tablets australia sialis only now cialis for sale in us we use it 50 mg cialis dose cialis generico milano cialis diario compra
یکشنبه 8 مهر 1397 01:33 ق.ظ

Effectively expressed certainly! .
female cialis no prescription cialis pills boards cialis online cialis wir preise how does cialis work generic cialis precios de cialis generico cialis generique 5 mg usa cialis online costo in farmacia cialis
شنبه 31 شهریور 1397 04:26 ب.ظ

Regards. I value it.
canada viagra canada online pharmacies canada drugs canadian pharmacy king aarp recommended canadian online pharmacies trusted pharmacy canada drugs for sale in uk aarp recommended canadian pharmacies canadian medications by mail pharmacy times
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:06 ب.ظ

Kudos, Numerous knowledge!

cialis reviews only best offers cialis use generic low dose cialis cialis uk next day cialis free trial cialis bula cialis generique cialis qualitat cialis diario compra generic cialis 20mg tablets
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30