تبلیغات
nasimerahi - انواع مواد مخدر صنعتی
معرفی انواع مخدرهای صنعتی
ردیف

نام ماده مخدر

1 کریستال
2 کراک (1)
3 کراک (2)
3 LSD
4

اكستاسی (ECSTASY)

5 آمفی تامین (AMPHETAMINES)
6

جی اچ بی (GHB)

7 شیشه
8 کتامین
9 مسکالین
10 پان پراگ
11 دیفنوکسیلات
12 نالترکسون