تبلیغات
nasimerahi - معرفی انواع مواد مخدر سنتی

 

معرفی انواع مخدرهای سنتی

 
ردیف

نام ماده مخدر

1 تریاک
2 هروئین
3 حشیش
4 کوکائین
5 ماری جوآنا
6 خشخاش